غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢

 

خورشيد را گذاشته می خواهد با اتکا به ساعت شماته دار خويش ، بيچاره خلق را متقاعد کند که شب از نيمه نيز برنگذشته است !

                               و عجب حاشايی ..............

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢+