غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢

 

من و تو بدانيم که زنــدگی دو نيمه بيش ندارد . نيمه اول هميشـــه در انتظار نيمه دوم و نيمه دوم که هميشـــــه در حسرت نيمه اول . پس...!

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢+