* ميدونی حقیقت در بعضی موارد چیزی نیست که نوشته می‌شه .. اون چیزيه که سعی میشه پنهان بمونه!

** هنوز هم فکر کردن و نوشتن توی Notepad  ِخودمو به حرف زدن که نتيجش تمام اين پروخالی شدن های متواليه ترجيح ميدم.

 

*** هی تو! هيچ وقت نزديک نبوديم ولی دورتر شدنم هيچيو ثابت نميکنه نه باهات قهرم، نه ازت دلخورم، نه دارم لجبازی ميکنم ٬

من فقط نمی خوام اشتباه قبلیمو دوباره تکرار کنم؛ نميخوام از کسی انتظار چيزيو داشته باشم که يا نميخواد بهم بده يا نمی تونه بده ....

پيرمرد داره می خونه: با صدای بی صدا مثه يه کوه بلند مثه يه خواب کوتاه.........

کاش بباره..

/ 0 نظر / 17 بازدید