من و تو بدانيم که زنــدگی دو نيمه بيش ندارد . نيمه اول هميشـــه در انتظار نيمه دوم و نيمه دوم که هميشـــــه در حسرت نيمه اول . پس...!

/ 3 نظر / 16 بازدید
ali

پس يک نيمه داردفقط حسرت و انتظار و البته انتظاری بيهوده مانند تاريکی که سراسر زندگی يک فرد را گرفته باشد.